Allmänna villkor för tjänstens användning
Allmänna villkor för tjänstens användning

Inledning
Denna tjänst för bokning och betalning (”Friskvårdstjänster”) drivs av Ayurvilla (i detta avtal benämnt ”Ayurvilla” ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Ayurvilla är ett litet familjeföretag som är registrerat i Sverige med följande organisationsnummer 740508-1899; 741125-0686 och vår registrerade adress Björkängsvägen 22a, 141 38 Huddinge.

Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av Bokningstjänsten, vilken tillhandahålls av Bokadirekt på Ayurvillas uppdrag som är publicerade på Bokadirekt.se och som erbjuder bokning (”Bokning”) och betalning av sina tjänster. Genom att använda Bokningstjänsten anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (”Användarvillkor”).

Din bokning
Vi ber dig notera att de tjänster som du bokar genom att använda dig av Bokningstjänsten tillhandahålls av Ayurvilla direkt och inte av Bokadirekt. När du använder Bokningstjänsten för att boka en tjänst hos oss, ingår du och vi därför ett direktavtal som Bokadirekt inte utgör part till. Vi ber dig också att notera att eventuell betalning av tjänster bokade via Bokningstjänsten hanteras av Swish, EPassi på Ayurvillas uppdrag.

För att göra en Bokning med hjälp av Bokningstjänsten måste du ha rättskapacitet att göra detta och du måste åta dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta.

Avbokning och ”No-show”
Om du vill avboka din bokning ska du använda den avbokningskod i bokningsbekräftelsen som visas på skärmen efter bokning och som tillsänds dig via e-post. Avbokning ska göras, med avbokningskoden, på www.bokadirekt.se/cancel. Avbokning kan ej göras via mail.
Om betalning initieras vid bokningstillfället så kan avbokning ske senast 24 timmar innan bokningen. Kommer du inte till oss till den bokade tiden debiteras en ”no-show”-avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten, av Ayurvilla.

Om betalning inte initieras vid bokningstillfället gäller respektive Ayurvillas individuella avbokningsregler, dessa regler framkommer på varje bokningsbekräftelse. Kommer du inte till Ayurvilla till den bokade tiden äger vi rätt att debitera en ”no-show”-avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten.

Att tänka på
Vi ber dig tänka på att komma i god tid och ta med dig en kopia av e-postbekräftelsen eller en kopia av e-postbekräftelsen. Har du initierat betalning av bokningen ska du även ta med dig legitimation. Har du Bokat och betalat en tjänst åt någon annan ska denne ha med sig en kopia på din legitimation samt e-postbekräftelsen till oss.

Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningar eller initierade betalningar och utan föregående meddelande till dig säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta din tillgång till hela eller delar av Ayurvillas tjänster om vi får anledning att tro att du missbrukar Ayurvillastjänster eller om du överträder dessa Användarvillkor.

Eftersom ditt avtal i samband med din bokning av en eller flera av våra tjänster är tecknat direkt med oss ska alla frågor som du kan tänkas ha i förbindelse med din bokning ställas direkt till oss med användande av de kontaktuppgifter som anges i e-postbekräftelsen.

Vi förbehåller oss rätten att spärra din tillgång till våra tjänster om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa något av villkoren i detta Avtal.

Ytterligare villkor och bestämmelser
Eftersom din Bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid bokning på Bokadirekt.se (Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11). Avbokning kan dock alltid ske inom avbokningsreglerna. I det fall betalning har initierats vid bokningstillfället så kan bokningen avbokas senast 24 timmar innan tidpunkten för den bokade tiden.Utöver dessa Användarvillkor kan användningen av en vår eller Bokadirekts hemsida, samt andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Ayurvilla och Bokningspartner i Ayurvillas nätverk, vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som kan beslutas av respektive oss och/eller Bokningspartner från tid till annan. Sådana villkor och bestämmelser gäller utöver Användarvillkoren och utgör inget alternativ till dem. Var noga med att läsa sådana ytterligare villkor och bestämmelser innan du använder hemsidorna och/eller köper tjänster och produkter som tillhandahålls av Ayurvilla och eller våra partner.

Vid bokning ingår du avtal direkt med oss eller med den som utför tjänsten för oss. Ayurvilla tar således inget ansvar för felaktiga kontakt eller boknings/ personuppgifter.

Personuppgifter
När en kund bokar en tid hos oss via Bokadirekt så samlas de personuppgifter tjänsteleverantören anser vara nödvändiga in. Uppgifterna behandlas vidare av oss och Bokadirekt under varsitt åtskilt ansvar.
Insamling av personuppgifter
Personuppgifter samlas in om den som bokar en tjänst hos oss och via Bokadirekt.

Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka inställningar Ayurvilla gör. Vi kan själv ställa in vad som behöver lämnas vid bokningstillfället. Enligt Bokadirekts rekommenderade standardinställning samlas namn, e-post och telefonnummer in.

Vid bokning sparar vi och Bokadirekt din e-post, övriga uppgifter förs endast över till oss och till Bokadirekt.

Ändamål med behandlingen
Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av både oss och Bokadirekt.

Ayurvillas berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med Ayurvilla genom att boka via Bokadirekt eller via e-post: Ayurvilla@ayurvilla.se, samt telefonsamtal och/ eller SMS.

Hur länge lagras dina uppgifter?
Uppgifter under Ayurvillas ansvar som lagras då du bokar utan att ha skapat ett konto lagras upp till 3 år.

Delning av uppgifter
Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan.

Rättigheter och Kontakt
Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med oss eller med Bokadirekt angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till ayurvilla@Ayurvilla och till gdpr@bokadirekt.se
Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.

Kakor
På samma sätt som andra kommersiella hemsidor använder våra Tjänster en standardteknik kallad ”cookies” samt webbserverloggar för att samla in information om hur våra Tjänster används så att vi ska kunna förbättra Ayurvillas verksamhet. Information som samlas in via cookies och webbserverloggar kan innehålla tid och datum för besöken, vilka sidor som besökts, hur lång tid som använts för användning av våra tjänster samt vilka undersidor som besökts innan och efter du använder våra tjänster. Cookies ger oss inte möjlighet att samla in några personuppgifter om dig och vi sparar generellt sett inte några personuppgifter som vi får från dig via cookies.

Tillgänglighet av Ayurvillas tjänster.
Din tillgång till våra tjänster medges tills vidare och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller förändra våra tjänster utan föregående meddelande.

Vi avsäger oss därför allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende av våra tjänster i den utsträckning det är rättsligt möjligt för oss att göra detta.

Du bär hela ansvaret för att vidta alla nödvändiga tekniska och andra arrangemang för att få tillgång till Ayurvillas tjänster.

Restriktioner för användningen

Du samtycker till att inte använda våra tjänster och all copyright samt alla rättigheter till varumärken, immateriella rättigheter och andra upphovsrätter som omfattas av våra tjänster på ett sätt som kan få en eller flera av våra tjänster att störas, skadas, förlora i effektivitet eller försämras på annat sätt, eller på något sätt som strider mot gällande lagstiftning.

Vårt ansvar
Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster eller kostnader som du åsamkas eller drabbas av till följd av virus eller skadlig programvara som du eller din dator drabbas av genom att ansluta dig till eller använda vår webbsida, kontakta oss via email eller Bokadirekts bokningsservice som är kopplat till oss.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av förlitande på något innehåll tillgängligt via Bokadirekt som är inte kopplat till oss. Du bär hela risken för fullständigheten, riktigheten eller användbarheten i fråga om allt innehåll som du använder dig av via Bokadirekt i övrigt och i samband med din bokning av våra Ayurvillas tjänster via Bokadirekt.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av din användning av:
• Bokadirekts boknings tjänster och deras produkter som tillhandahålls av deras partner; samt
• Bokadirekts och/eller deras partners underlåtenhet att helt eller delvis tillhandahålla sådana tjänster eller produkter.
I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss uttryckligen från alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst syfte. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av din användning av (inklusive all programvara eller system som du använder för att boka in Ayurvillas tjänster), inklusive, men ej begränsat till, skador på datorer, programvara, system eller bärbara enheter som du använder för att boka in Ayurvillas tjänster.

Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning eller oförmåga att använda våra Ayurvillas tjänster.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av våra tjänster efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag.

Kontakta oss
Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor relaterade till dessa Användarvillkor på Ayurvilla@ayurvilla.se


Om vi avbokar:
Det händer att vi måste ställa in en bokning av någon anledning som är utom Ayurvillas kontroll som t.ex. sjukdom eller tekniska problem. Om vi av sådana skäl tvingas ställa in en bokning av en Slutkund skall Ayurvilla lämna besked snarast möjligt om nästa datum för genomförande. Vi ersätter inte och kan inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit för Slutkund eller Köpare som en följd av en avbokning. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till resekostnader.

Force Majeure
Ayurvilla är vidare befriat från ansvar gentemot Ayurvilla och Slutkund om Ayurvilla förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Ayurvillas kontroll eller förmåga som Ayurvilla inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Ayurvilla inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Ayurvilla förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.
Ändringar
Ayurvilla äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna villkor.
Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den här sidan. Ayurvilla och Slutkund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

Kontakta oss
Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor relaterade till dessa Användarvillkor på Ayurvilla @ayurvilla.se