Integritetspolicy
Om Ayurvilla och denna integritetspolicy, org.nr 740508–1899 och 741125-0686 Björkängsvägen 22 a , 141 38 Huddinge (”Ayurvilla ”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller friskvårdstjänster.
Inom ramen för Ayurvillas verksamhet behandlar Ayurvilla personuppgifter för vilka Ayurvilla är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att Ayurvilla har en skyldighet att tillse att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna integritetspolicy.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy innehåller därför information om vår hantering av dina personuppgifter, varför det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder våra tjänster. Om du inte känner dig bekväm med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du inte använda våra tjänster.
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.
Vi ber dig observera att vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor som hanteras av tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Ayurvilla är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för dessa hemsidor innan några personuppgifter skickas till dem.
För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till vår cookiepolicy här.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:
• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e–postadress;
• boknings– betal– och orderhistorik;
• leverans– och faktureringsinformation samt betalningsinformation, samt annan information som du lämnar i samband med bokning eller leverans av produkt eller tjänst;
• annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,
• annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår hemsida; och/eller
• teknisk information så som IP–adress och vilka sidor du besökt på vår hemsida.
Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?
• Ayurvillas hemsida, t.ex. när du bokar eller köper en tjänst, eller beställer vårt nyhetsbrev.
• när du kontaktar oss via e–post, telefon eller sms.
• genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kund eller kontaktperson för oss eller någon av våra affärspartners; och/eller
• från tredje parter i form av allmänna register eller någon av våra samarbetspartners.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Ayurvilla kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:
• Fullgörande av avtal − För att hantera din bokning, reklamationer och betalningar. − För att kunna erbjuda orderhistorik. − För leverans av bokade tjänster, och för betalning.
• Uppfylla rättslig skyldighet − Vi sparar fakturaunderlag i enlighet med tillämplig lagstiftning.
• Berättigat intresse − För att hantera köp och via e–post kunna kommunicera med dig som kund eller företagsrepresentant. − För att hantera och administrera vår affärsrelation med leverantörer, samarbetspartners och andra aktörer vi kommer i kontakt med, behandlar vi personuppgifter (framförallt kontaktuppgifter och uppgift om företag och roll) om kontaktpersoner eller andra personer vi kommer i kontakt med för dessa syften. − För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera kunders bokningsvanor i syfte att förse kunder med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.
• Samtycke − För att kunna skicka ut direktmarknadsföring och utföra kundundersökningar.
Lagring av personuppgifter Ayurvilla vidtar skäliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.
• Kontaktperson för oss: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för oss som har en affärsrelation med Ayurvilla. Om dina personuppgifter förekommer i ett avtal, sparar vi detta under tio år från det att avtalet löpt ut eller sagts upp, med grund i den preskriptionsfrist om tio år som finns i preskriptionslagen.
• Medlem eller kund: Om du registrerat dig som kund/medlem hos Ayurvilla sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig men senast 3 (tre) år efter din senaste bokning. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
• Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e–post och betal– och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Ayurvilla eller någon av våra samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans– och/eller garantiåtaganden. Avtal och andra handlingar kopplade till ditt köp sparas under tre år efter ditt köp för att kunna hantera eventuella reklamationer.
• Kommunikation: Om du har kontakt med Ayurvilla via exempelvis e–post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakt med dig.
• Rättslig skyldighet: Ayurvilla sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler, dvs under sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
• Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
• Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring under en period om två år efter din senaste bokning eller avslutad affärsrelation.

Överföring av personuppgifter
Ayurvilla iakttar försiktighet vid överföring av dina personuppgifter. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part.
Ayurvilla kan komma att överföra dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden i följande situationer:
• Tredjepartstjänsteleverantörer: Vi har avtal med andra företag som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bland annat kommunikationstjänster och lagringstjänster, betalnings– och bokföringstjänster, analyser av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag.

Ayurvilla kan komma att överföra dina personuppgifter till personuppgiftsansvariga i följande situationer:
• Samarbetspartners: De samarbetspartners som vi arbetar nära med och som förmedlar sina tjänster via oss får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt bokningen gentemot dig.
• Leverantörer av betalningslösningar: För att genomföra ett köp kan betalning ske direkt genom någon av våra leverantörer för betalningslösningar. Dina personuppgifter kan då lämnas ut till sådana leverantörer av betalningslösningar.
• Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Ayurvillas verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
• Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Ayurvilla ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.
Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES De överföringar som beskrivs ovan kan göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som till tredje länder vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU/EES. Vid överföringar till tredje länder kommer Ayurvilla att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade. Ayurvilla kommer tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:
• det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet enligt beslut från EU–kommissionen;
• Ayurvilla har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU–kommissionens standardavtalsklausuler ((EU) 2021/914), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller
• mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules).
Du har rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss av när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES genom att kontakta Ayurvilla.

Återkallelse av samtycke
I de fall vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller, vid nyhetsbrev, genom en länk i mejlutskicket.

Dina rättigheter
Genom att kontakta oss på nedan kontaktuppgifter har du rätt att:
• begära ut information om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall hur dessa behandlas:
• begära att personuppgifter om dig rättas om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande;
• begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas;
• i vissa fall, invända mot behandling av dina personuppgifter; och/eller
• begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.
För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du har även rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Ayurvillas behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Mer info om detta hittar du på www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn
Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Ayurvillas hemsida.
Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot denna integritetspolicy eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e–post här: ayurvilla@ayurvilla.se eller via brev till adressen nedan.

Ayurvilla
Björkängsvägen 22 a
141 38 Huddinge